کاربری: اداری
متراژ: 500 مترمربع
زیربنا: 1200 مترمربع
مدت زمان: 11 ماه
معمار: سعید احمدی