♦ کاربری: مسکونی

♦ متراژ: 90 متر مربع

♦ معمار:  آتلیه معماری شرکت طرح برجسته

♦ وضعیت: درآستانه ساخت