کاربری: مسکونی
متراژ: 
زیربنا:
معمای ونما: آقای مهندس زمانی/ طراحی داخلی: خانم مهندس طاهریان، خانم مهندس تسلیم