کاربری: مطب خانم دکترحریرفروشان
متراژ: 120 مترمربع
زیربنا: 120 مترمربع
مدت زمان: 4 ماه
معمار: مهندس سعید قره‌چاهی