ساختمان رستا

کاربری: مسکونی
متراژ: 400 مترمربع
زیربنا: 1450 مترمربع
مدت زمان: 18 ماه
معمار: نظام عسکری