♦ پروژه مسکونی دانش

♦ معمار: آتلیه شرکت طرح برجسته

♦ وضعیت: درحال ساخت