دفتر هور و معماری

کاربری: اداری
متراژ: 100 مترمربع
زیربنا: 100 مترمربع
مدت زمان: 5 ماه
معمار:  مهندس سعید قره‌چاهی