دفتر هور و معماری

♦ کاربری: اداری
♦ متراژ: 100 مترمربع
♦ زیربنا: 100 مترمربع
♦ مدت زمان: 5 ماه
♦ معمار: آقای مهندسسعید قره‌چاهی