کاربری: اداری
متراژ: 120 مترمربع
زیربنا: 120 مترمربع
مدت زمان: 3 ماه
معمار: خانم مرادی